Predmetová komisia č. 3 ekonomika a informatika

Činnosť PK 2017/2018

 

Trochu viac informácií o jednotlivých realizovaných akciách:

IT čajovňa

prednáška v Košiciach

Aktivita v rámci národného projektu
IT Akadémia - vzdelávanie
pre 21. storočie, do ktorého je naša škola zapojená. Prednášajúcim bol Peter Nagy, spoluzakladateľ
a vývojový líder spoločnosti Games Farm s.r.o., ktorý patrí medzi najskúsenejších vývojárov
na Slovensku. 12 našich žiakov uviedol do tajov tvorby počítačových hier.

HORE

Euroscola 2018

Aj naša PK sa aktívne zúčastnila

Súťaž Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v SR.
Do jednotlivých aktivít sme sa zapojili a prispeli k ich zdarnému priebehu. Aj v tomto školskom roku sme medzi víťazmi a cestujeme do Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Súťaž videospotov

Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017 

Súťaž vyhlásil Úrad vlády SR. Žiaci tvorili videá na danú tému
a 3 najlepšie sme poslali do súťaže stredných a vysokých škôl
na Slovensku. Video Štefana Matúsa získalo pekné tretie miesto.

Školenie manažmentu

Košice

Topmanažéri našich dvoch JA Firiem, ktoré na škole fungujú v rámci predmetu aplikovaná ekonómia, sa zúčastnili manažérskeho školenia. Organizuje ho
JA Slovenskov spolupráci s AT&T  

Učitelia proti dezinformáciám

Jesenná škola

Jesennej školy - Učitelia proti dezinformáciám sa zúčastniľka
učiteľka PhDr. Kuriljuková.
Tento projekt pripravil Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných veci SR, Nadáciou Friedricha Eberta a Severoatlantickou alianciou.

Ustanovujúce valné zhromaždenie

EVAGroup, JA Firma

V rámci programu JA Slovensko, n.o. aplikovaná ekonómia na škole v tomto školskom roku boli založené a podnikateľské aktivity realizujú dva podnikateľské subjekty - JA Firmy.

Exkurzia v T-Systems

Košice

V Košiciach žiaci absolvovali exkurziu vo firme T-Systems, ktorá pre zúčastnených znamenala veľmi príjemne
a užitočne strávené predpoludnie.  

iBobor

Informačné a komunikačné technológie

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola po prvýkrát zapojila do súťaže iBobor. Je to medzinárodná súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem všetkých žiakov o IKT. V našej škole v obidvoch kategóriách súťažilo celkom 30 žiakov. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň 50 bodov.

Bezpečné mesto Snina

Projekt SPŠ

Projekt Bezpečné mesto Snina sa uskutočnil už po 6-krát, 
športovo- zábavné dopoludnie prebiehalo 
12. 12. 2017 na ploche sninskej športovej haly. Do jeho prípravy 
a realizácie sa aktívne zapojili
aj členovia našej PK.

Akadémia mladých

Pilotný ročník

Predstavuje jednopredmetové štúdium v jednom zo šiestich kurzov vedených zábavnou a tvorivou formou. V tomto roku bola určená ôsmakom a deviatakom ZŠ
so záujmom o techniku, grafiku
a informačné technológie. Členovia našej PK sa tiež na jej príprave
a realizácii zúčastnili.

Roadshow 2017

Celoslovenská súťaž Úradu vlády SR

Projektom pod názvom
"Zdieľaj bicykle, šetri prírodu!"
štvorčlenný tím žiakov tretieho ročníka v odbore technické lýceum zvíťazil v súťaži Roadshow 2017 Úradu vlády SR. Tím tvorili Patrícia Andrejčíková, Petra Mišková, Viktor Dráb a Mário Širgeľ a získali tak odmenu nielen pre seba, ale aj pre školu. 

Olympiáda Mladý účtovník

Komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s.

Celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve
a v programe OMEGA.
15. februára 2018 prebehlo školské kolo olympiády. Aktívne sa do nej zapojili žiaci štvrtého ročníka odboru technické lýceum
so zameraním na ekonomiku.

Víťazmi školského kola sa stali:
1. miesto - Vladimír Danko
2. miesto - Viktória Vaceľová
3. miesto - Michaela Sidorová

Junior internet

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Projekt Ondreja Bodnára z I.L
s názvom Orbital JS v tejto súťaži
v kategórii JuniorWEB starší žiaci získal špeciálnu cenu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Festival profesií EXPO 

Krakow 

Aj členovia našej PK prispeli k dobrej reprezentácií našej školy na tomto vzdelávacom veľtrhu.

Poznaj svoje peniaze

Global Money Week 2018

Tretiačky technického lýcea
so zameraním na ekonomiku, vycestovali do obce Čabalovce, aby sa stretli
s rómskou komunitou. Cieľom bolo motivovať Rómov
k zodpovednému prístupu
k vlastným príjmom. 

IT čajovňa

Červík In silico

Prednášky s názvom "Červík In silico" v Košiciach sa zúčastnilo
9 našich lýceistov.  Počítačová simulácia a poznanie fungovania neurónov by mali v nie tak ďalekej budúcnosti zlepšiť
v rôznych smeroch kvalitu ľudského života.

Môj študijný odbor 2018

Grafická súťaž prvákov a druhákov

Súťažíme, kreslíme, učíme sa, zabávame sa ... V tomto duchu prebiehala v júni na SPŠ v Snine školská grafická súťaž pod názvom Môj študijný odbor. Žiaci prvého a druhého ročníka zo všetkých našich študijných odborov navrhovali a tvorili logá a koláže svojich študijných odborov pomocou v škole dostupných aplikácií. Hlasovaním učiteľov a súťažiacich žiakov boli vybrané 3 najkrajšie logá a 3 najkrajšie koláže študijného odboru.

Kritické myslenie

Beseda s lektorom

Žiaci Strednej primyslenej školy v Snine sa stretli s Ondrejom Gažovičom, lektorom kritického myslenia, ktorý diskutoval so žiakmi
a radil im, ako sa nestratiť v množstve informácií, ktoré priniesol internet
a sociálne siete, ale aj bežný život. 

Job Shadowing v AT&T

Aktivita aplikovanej ekonómie

Zaujímavá a inšpiratívna aktivita pre žiakov aplikovanej ekonómie, ktorí sú držiteľmi ESP certifikátov (https://firma.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4584). V tomto školskom roku sa certifikát podarilo získať Paulíne Gerbocovej, Jozefovi Rebičovi, Patrikovi Janočkovi, Oliverovi Senderákovi a Jakubovi Čochráčovi z technického lýcea. Job Shadowingu
vo firme AT&T v Košiciach za zúčastnili Paulína a Jozef. 

EDL T-Shirt Contest

Grafická súťaž

Súťaže sa zúčastnil
so svojím grafickým návrhom žiak I. L triedy - technické lýceum, Ondrej Bodnár.

ROBOTÍK

Letný IT tábor

V druhej polovici augusta sme realizovali v spolupráci s členmi
aj ďalších PK školy už tretí ročník letného tábora ROBOTÍK zameraný na oblasť informatiky pre 10 až 15 ročné deti.

E-cash, JA firma

Darovanie finančného príspevku

Poďakovanie:

Združenie študentov E-cash, JA firma fungujúcej pri Strednej priemyselnej škole v Snine, nás 25.6.2018 poctili svojou návštevou v CSS Zátišie v Osadnom.

V rámci svojich podnikateľských aktivít dokázali počas školského roka zhromaždiť peknú finančnú čiastku 131,50 €, ktorú sa formou DARČEKOVÉHO 


ŠEKU rozhodli venovať nášmu zariadeniu
za účelom zlepšenia životných podmienok pre prijímateľov sociálnej služby. Úprimne ďakujeme za pomoc, štedrosť
a dobročinnosť.

Zdroj: https://csszatisie.sk/akcie-a-podujatia/srdecne-podakovanie-studentom-z-neziskovej-organizacie-ja-firma/