Predmetová komisia č. 3

ekonomické a informatické predmety

pri Strednej priemyselnej škole v Snine

Stredná priemyselná škola v SNINE poskytuje stredoškolské vzdelanie s maturitou v týchto študijných odboroch:

2381 M strojárstvo - grafické systémy

Absolvent:

 • vie spojiť technické myslenie a počítačovú grafiku
 •  vie tvoriť CNC programy

Môže byť:

 • strojársky technik
 • kontrolór
 • normovač
 • projektant

3918 M technické lýceum

Absolvent:

 • získa stredoškolské odborné vzdelanie v oblasti informatiky alebo ekonomiky podľa toho, aké zameranie si zvolí na konci druhého ročníka
 • cieľom školského vzdelávaciaho programu je absolventa pripraviť aj na štúdium na vysokej škole technického, inormatického a ekonomického zamerania na úrovni gymnaziálnej

Môže byť:

 • programátor
 • správca databáz
 • operátor výpočtovej techniky
 • informatik
 • manažér prevádzky, ekonóm
 • účtovník
 • daňový a mzdový referent
 • bankový pracovník
 • úspešne študovať na vysokej škole

3765 M technika a prevádzka dopravy

Absolvent:

 • získa zručnosti a vedomosti o údržbe cestných motorových vozidiel
 • ovláda systém riadenia cestnej dopravy

Môže byť:

 • autodopravca
 • dispečer
 • predajca vozidiel
 • prevádzkovateľ autoservisu
 • vodič v doprave

2675 M elektrotechnika

Absolvent:

 • pozná základy elektroniky a automatizácie
 • ovláda grafické systémy
 • vie programovať v jazyku C, v assembléri

Môže byť:

 • elektrotechnik, projektant
 • mechanik riadiacich zariadení


Predmetová komisia č. 3

Zabezpečuje vzdelávanie našich žiakov v oblasti ekonomickej a informatickej.
V študijnom odbore technické lýceum sú ekonomické a informatické predmety základom maturitnej skúšky z odborných predmetov. V ostatných študijných odboroch ekonomické a informatické predmety umožňujú žiakom získať vedomosti a zručnosti potrebné pre prax a ďalšie štúdium aj v týchto oblastiach.

Predstavujeme sa

Členmi predmetovej komisie č. 3  sú títo učitelia:

Ing. Buchlaková Anna - predsedníčka

Ing. Bindzárová Adriana

Ing. Demčáková Zlatica

PhDr. Kuriljuková Jarmila

Mgr. Mišková Miroslava

Ing. Ortutayová Mária

Ing. Semjon Mirko


Predsedníčka predmetovej komisie

Anna Buchlaková


Vyučuje predmety aplikovaná informatika, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná ekonómia, sieťové technológie, aplikovaná fyzika.


Titul

Ing.


Kontakt

buchlakova@centrum.sk 

Učiteľka

Adriana Bindzárová

Vyučuje predmety aplikovaná informatika, webdizajn, sieťové technológie, technická grafika, počítačová grafika, základy techniky, odborné kreslenie.


Titul

Ing.


Kontakt

adrianabindzarova@gmail.comUčiteľka

Zlatica Demčáková

Vyučuje predmety aplikovaná informatika, ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná ekonómia.


Titul

Ing.


Kontakt

demcakova.sps@gmail.com


Učiteľka

Jarmila Kuriljuková 

Vyučuje predmety ekonomika, účtovníctvo, odborné písomnosti, administratíva a korešpondencia, právo v praxi, manažment osobných financií.


Titul

PhDr.


Kontakt

avokiris@centrum.sk 

Učiteľka

Miroslava Mišková

Vyučuje predmety aplikovaná informatika, nemecký jazyk, anglický jazyk, odborná konverzácia v cudzom jazyku, telesná výchova.


Titul

Mgr.


Kontakt

miskova.sps@gmail.com

Učiteľka

Mária Ortutayová

Vyučuje predmety programovanie, grafické systémy, priemyselná informatika, počítačové siete, programovanie mikropočítačov, automatizácia, fyzika.


Titul

Ing.


Kontakt

orty1@post.sk 

Učiteľ

Mirko Semjon

Vyučuje predmety grafické systémy, programovanie CNC strojov, automatizácia prípravy výroby, fyzika.


Titul

Ing.


Kontakt

m.semjon@gmail.com 

 

CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?